دوره جامع اندودانتیکس (تئوری و عملی)

دوره جامع اندودانتیکس (تئوری و عملی)

هر آنچه از اندو در مطب باید بدانید …

 • دکتر مهدی حاتمی 
 • دکتر سید مهدی انارکی
 • 1 الی 3 مهرماه 1401
 • مکان برگزاری : مشهد

تئوری: 

 • 9:00 – 10:30
  • تشخیص و طرح درمان (دکتر انارکی)
 • 10:30 – 10:45
  • صبحانه
 • 10:45 – 12:00
  • مورفولوژی های خاص + ترفند های خواندن رادیوگرافی + ارزیابی سختی کار (دکتر حاتمی)
 • 12:00 – 13:00
  • نکات بالینی اکسس + ایزولاسیون (دکتر انارکی)
 • 13:00 – 13:30
  • اپکس فایندر (دکتر حاتمی)
 • 13:30 – 14:30
  • ناهار:

کارگاه عملی :

 • 14:30 – 16:00
  • اکسس و اپکس فایندر

تئوری: 

 • 9:00 – 10:30
  • بررسی جامع سیستم های رایج روتاری (دکتر حاتمی)
 • 10:30 – 10:45
  • صبحانه
 • 10:45 – 12:30
  • biomechanical preparation (دکتر حاتمی)
 • 12:30 – 13:00
  • سکانس های ترکیبی روتاری (دکتر حاتمی)
 • 13:00 – 14:00
  • ناهار

کارگاه عملی :

 • 14:00 – 16:00
  • روتاری

تئوری: 

 • 9:00 – 10:30
  • ابچوریشن: لترال، لترال ورتیکالف بوچانان تکنیک + بررسی سیلر های بایوسرامیک و رزین بیس (دکتر حاتمی)
 • 10:30 – 11:00
  • صبحانه
 • 11:00 – 13:30
  • وایتال پالپ تراپی و کاربردهای MTA: اپکسوژنسیس، مدیریت تحلیل های داخلی و خارجی ریشه، ترمیم پرفوریشن ها + تروما (دکتر انارکی)
 • 13:30 – 14:30
  • ناهار

کارگاه عملی :

 • 14:30 – 16:00
  • ابچوریشن وارم ورتیکال + ترمیم پرفوریشن فورکا و استریپ پرفوریشن توسط MTA